Kranslegging ‘s-Gravendeel

Hierbij  een impressie van de kranslegging tijdens de Nationale Dodenherdenking op de oude begraafplaats in ’s-Gravendeel. Burgemeester Veldhuijzen was hierbij aanwezig. Hij legde samen met raadslid Adriaan van der Wulp een krans op de oude begraafplaats.

TOESPRAAK

Dodenherdenking Hoeksche Waard

College van burgemeester en wethouders

en raadsleden

4 mei 2019

 

 

 

Dames en heren, jongens en meisjes,

Elk jaar, op de avond van 4 mei, herdenken wij onze oorlogsslachtoffers. De mannen, vrouwen, kinderen en militairen, of ze nu hier of elders zijn omgekomen en of dat was in een oorlog of tijdens een vredesoperatie. Zo hebben wij dat afgesproken en dat doen we al heel lang.

De ervaring leert dat de belangstelling voor de Nationale herdenking niet afneemt. Dat is goed, want herdenken is niet alleen ‘zich opnieuw voor de geest brengen’, zoals Van Dale het omschrijft. Herdenken is, zoals de journalist Frank Westerman het ooit omschreef, hernemen, niet alleen stilstaan, en ik citeer: ,,Het is ook een stapje achteruit doen, zoals een atleet dat doet voor de aanloop naar een sprong. Een moment waarop je je concentreert, een moment van bezinning. Door te denken aan je overleden dierbaren kun je richting geven aan je streven van de volgende dag.” Einde citaat.

Ik wil samen met u stilstaan bij wat dat is: je streven van de volgende dag. Het betekent voor iedereen iets anders, maar we mogen er vanuit gaan dat wij allemaal het goede willen. Het goede voor je gezin, je naasten, je werk. Als vertegenwoordiger van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard streef ik, net als mijn collega’s, naar ‘goed besturen’. Onze inwoners hebben eind vorig jaar bepaald wie dat mogen doen en u mag van ons verwachten dat wij ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid.

Wij vinden het volstrekt normaal dat er verkiezingen zijn en dat je zelf mag weten op wie je stemt. Wij leven in een democratie en kunnen doen en laten wat wij willen, als we ons maar houden aan de regels van de wet. De wet, die tot stand is gekomen in ons democratisch stelsel.

Het Jaarthema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is ‘In vrijheid kiezen’. Dat is precies wat de inwoners van onze gemeente eind vorig jaar hebben gedaan. Hoe anders zag de wereld eruit toen de Duitsers op 10 mei 1940 ons land binnenvielen. Die inval veroorzaakte een aardverschuiving.

Het was meteen de laatste dag waarop de Tweede Kamer vergaderde. De regering week uit naar Londen en na enige tijd werden de gemeenteraden en provinciale staten opgeheven. Alle politieke partijen werden verboden. Er was geen sprake meer van democratie en vrije verkiezingen. En, zoals Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib het schrijft in haar tekst op de website van het Nationaal Comité – ik citeer: ,,Het open huis van de democratie werd een gesloten nazi bolwerk, gericht op het vernederen, isoleren, vervolgen en vermoorden van Joden, Sinti, Roma, communisten en andere groepen die niet pasten binnen de nazi-ideologie. Het open en vrije debat, met ruimte voor al die stemmen en geluiden, verstomde.” Einde citaat.

Wie het niet heeft meegemaakt, kan het zich nauwelijks voorstellen. Het leven van alledag veranderde totaal, voor de gewone man en vrouw, en ook voor bestuurders. ,,Naar het goede streven”, wat ik zojuist noemde, kon helemaal niet meer. Dat wil zeggen: als je als burgemeester of wethouder wilde blijven, dan moest je de orders van de door de bezetter aangestelde Rijkscommissaris uitvoeren. En werken volgens de nazi-ideologie. Dat gold ook voor het ambtelijk apparaat, en voor velen werd het daardoor onvermijdelijk om onder te duiken.

Dames en heren,

Het is voor het eerst dat wij de Nationale herdenking houden in de nieuwe gemeente. Op acht plekken op ons mooie eiland zijn mensen bij elkaar gekomen om samen stil te staan bij het pijnlijke verleden. In een oorlog gebeuren verschrikkelijke dingen en die zijn ook de Hoeksche Waard niet bespaard gebleven.

Een groot deel van het eiland werd onder water gezet, waardoor duizenden mensen elders onderdak moesten vinden, desnoods in een kippenhok. Je kunt je wel voorstellen wat dat met mensen doet, zowel voor diegenen die het onderdak kregen als voor de anderen die het moesten geven.

Er waren bombardementen, schietpartijen, er kwam verzet en er werd verraden, er zijn Joden weggevoerd. Voor zover we weten zijn er 362 slachtoffers gevallen. Al die treurige – maar soms ook bemoedigende – verhalen zijn terug te vinden in het boek ‘Oorlog in de Hoeksche Waard, 1940-1945’, dat in 2015 is uitgegeven door Museum Hoeksche Waard.

Jongens en meisjes, ik richt mij nu speciaal tot jullie,

De oorlog is voor velen van ons al heel ver weg en zeker voor jullie. Maar jullie worden misschien wel dagelijks op televisie of social media geconfronteerd met oorlogsbeelden uit andere landen. En wellicht hoor je verhalen van vluchtelingen die bij jullie in de klas zitten. Ik hoop dat jullie de verschrikkingen van een oorlog nooit aan den lijve zullen ondervinden.

Dat neemt niet weg dat het belangrijk is dat jullie kennis nemen van ons gezamenlijke verleden. Daarom is het fijn dat het in de Hoeksche Waard al jaren traditie is dat kinderen betrokken zijn bij de herdenkingen in de dorpen op het eiland.

Namens het gemeentebestuur bedank ik jullie daarvoor, of je nu een gedicht voordraagt, helpt met het leggen van bloemen of een lied ten gehore brengt, dat maakt niet uit, we zijn trots op jullie inzet.

Onze dank geldt tevens het onderwijzend personeel dat de jongelui begeleidt. Het Nationaal Comité reikt daarbij ook een helpende hand, met de nieuwe editie van het 4 en 5 mei Denkboek. Dat is in een oplage van 220.000 exemplaren gedrukt en verspreid onder de leerlingen van groep 7 van alle basisscholen.

Dames en heren,

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib schrijft dat democratie verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Die kunnen u en ik nemen, want wij leven in vrijheid. Als je kijkt naar de oorlog, naar de onvrijheid van toen, dan

kun je zien dat een democratie niet alleen geeft, maar ook vraagt. Namelijk om méé te doen.

Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van je stemrecht, maar ook door te debatteren en naar elkaar te luisteren, kritisch te oordelen en compromissen te sluiten. Door de stem van de minderheid, hoe afwijkend ook, te erkennen. En door in staat te blijven om in de schoenen van een ander te gaan staan, met de ander begaan te zijn. Dat is de actuele boodschap van onze Tweede Kamervoorzitter.

Straks, om acht uur, zijn we met elkaar twee minuten stil. Hier, en in andere dorpen, in kerken en bij monumenten. Door te herdenken verbinden we het heden met het verleden en kunnen we ons bewust worden van wat er gebeurt als vrijheid wordt afgenomen.

Hoe lang het ook allemaal is geleden, de pijn verdwijnt niet. Ik citeer tot slot de schrijver en psychiater Hans Keilson, die het ooit als volgt formuleerde: ,,Op de dag van de bevrijding, het einde van de Tweede Wereldoorlog, begon de rouwtijd, die nooit eindigt.”

Ik wens u allen een zinvolle herdenking.