Nieuwe aanslagen OZB of RZB

Deze week krijgen alle belastingplichtigen in de Hoeksche Waard een nieuwe aanslag voor de OZB 2019 of RZB 2019 in de (digitale) brievenbus. Dat is nodig om een administratieve fout te herstellen. De inwoners en bedrijven ondervinden hiervan geen enkel nadeel. De bedragen, de betalingsregelingen en de betalingstermijnen blijven exact gelijk. Er verandert daarin niets en inwoners en bedrijven hoeven zelf ook geen actie te ondernemen.

Bekendmaking verordeningen dag te laat

Op 19 februari stelde de gemeenteraad de Verordeningen Onroerende Zaakbelasting 2019 (OZB) en Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019 (RZB) vast. Dit raadsbesluit is vervolgens aangeleverd bij een bureau dat in opdracht van de gemeente zorgt voor de officiële bekendmaking op de websites www.officielebekendmakingen.nl en www.overheid.nl. De werkwijze elektronische bekendmakingen schrijft voor dat officiële bekendmakingen via dit beveiligde systeem lopen.

Op 28 februari waren beide verordeningen te zien via deze websites en dus is dat de datum van de officiële bekendmaking. 28 februari is ook de dagtekening van de door SVHW verstuurde gecombineerde (digitale) aanslagen. In de verordeningen staat echter dat ze in werking treden op de dag na bekendmaking, dus op 1 maart. Dat betekent dat de aanslagen formeel-juridisch niet rechtsgeldig zijn, omdat de aanslagen zijn verstuurd voor de verordeningen in werking waren getreden.

Administratieve correctie heeft geen gevolgen voor inwoners en bedrijven

Deze week verstuurt SVHW een brief waarin staat dat de oude aanslagen voor de OZB of RZB 2019 worden ingetrokken en dat tegelijkertijd de nieuwe aanslagen worden opgelegd. Het gaat alleen om de aanslagen OZB 2019 en RZB 2019. Alle andere lokale heffingen en belastingen die op de door SVHW verstuurde aanslag staan, de waterschapsbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing, zijn wel rechtsgeldig en blijven van kracht.  Deze zijn namelijk  op  andere verordeningen gebaseerd.