VVD ontevreden over gemeentebegroting 2019

De fractie van VVD Hoeksche Waard heeft tegen de begroting 2019 van de gemeente Hoeksche Waard gestemd. De VVD is uiterst ontevreden over 1,7 miljoen extra kosten voor de personeelsbegroting, bijna 2 miljoen extra voor tekorten in de jeugdzorg en het voorgestelde nieuwe OZB-tarief. De VVD heeft alternatieven voorgesteld om de steeds verder toenemende tekorten in de jeugdzorg die oplopen tot circa 2 miljoen euro in 2022 tegen te gaan.

Een uiterste poging om met een wijzigingsvoorstel op de begroting ook als VVD in te stemmen met de begroting haalde het niet. De kosten van het wijzigingsvoorstel waren met 1,7 miljoen euro nagenoeg gelijk aan de toenemende kosten van enkel de personeelsbegroting. De VVD wil niet dat inwoners, ondernemingen en verenigingen volledig opdraaien voor de stijgende kosten en kiest voor het laagste tarief van de OZB van de voormalige gemeenten voor de gehele Hoeksche Waard. Het voorstel werd door de VVD samen met D66, GroenLinks, PvdA, Seniorenpartij HW en Cromstrijen ’98 ingediend. De coalitiepartijen CDA, SGP, CU en Lokalen HW steunden het voorstel niet.

Stijgende personeelskosten niet realistisch en beleid zonder ambitie

De VVD is vooral kritisch over de hogere kosten van de personeelsbegroting. De hoogste kostenpost wordt veroorzaakt doordat er hogere functieschalen worden gehanteerd en alle medewerkers in het budget in het maximum van een nieuwe verhoogde salarisschaal worden ingedeeld. Een manier van begroten die niet realistisch en ook niet gewenst is. Bovendien stijgen de kosten door stijgende opleidingskosten en ouderenregelingen. De VVD vindt dat er niet nog meer geld moet worden geraamd voor de op dit moment al hoge kosten van inhuur van personeel.

De VVD heeft tevergeefs voorgesteld om tegenover deze stijgende kosten ook een ambitie op te nemen om de organisatie efficiënter in te richten nu de werkzaamheden van de vijf gemeenten worden samengevoegd. Het lijkt er nu op dat deze voordelen worden opgeheven door allerlei nieuwe onduidelijke functies van ideeënmakelaars, cultuuraanjagers, duurzaamheidscoaches en sportfunctionarissen, terwijl er nog geen enkel beleid op dit terrein is ontwikkeld en dus ook niet door de gemeenteraad is beoordeeld en goedgekeurd.

De VVD heeft alternatieven gepresenteerd om de doelen van de jeugdzorg eindelijk te realiseren. Hierbij wordt het belang van kinderen in een vroeg stadium meer centraal gesteld en niet de financiering van voortdurend stijgende, dure langdurige specialistische zorg zonder dat resultaten van deze aanbieders bekend zijn.

Minder dan 1% besparing was voldoende voor het laagste OZB-tarief

Het is voor de VVD onbegrijpelijk dat er binnen een jaarlijkse begroting van circa 200 miljoen nergens 1,7 miljoen kan worden gevonden om het door de gezamenlijke oppositiepartijen voorgestelde lagere OZB-tarief te hanteren. Inwoners in de Hoeksche Waard gaan immers al fors meer afvalstoffenheffing betalen en krijgen een indexering op de rioolbelasting. Bovendien wordt de door de gemeente opgelegde precariobelastingen maar voor een beperkt gedeelte teruggegeven aan inwoners. Alles bij elkaar nemen de lokale lasten voor inwoners in het voormalige Binnenmaas vaak met meer dan 100 euro per jaar toe. De VVD rekende op steun van het CDA en in iets mindere mate de SGP, omdat deze tijdens de campagne, het verkiezingsprogramma en de kieswijzer ook stevig hadden ingezet op het laagste OZB-tarief.

Van de uitgestoken hand van de fractievoorzitter van het CDA, mevrouw Karoline Vorthoren, om als gehele raad gezamenlijk met inwoners en ondernemingen op te trekken was opnieuw niets te merken. Een maand geleden legden de christelijke coalitiepartijen een door oppositiepartijen voorgesteld onderzoek onder inwoners en ondernemers om navraag te doen over de zondagopening naast zich neer. En ook het voorstel van de oppositie aan het college van burgemeester en wethouders om zelf een voorstel te ontwikkelen en zo een besparing van 1% op de totale begroting te realiseren waarmee het lagere OZB-tarief wel kan worden ingevoerd werd opnieuw volledig genegeerd. Op deze manier doorgaan is niet alleen vervelend voor andere politieke partijen en het draagvlak in de gemeenteraad. “Het is vooral niet in het belang van inwoners, ondernemers en verenigingen in de Hoeksche Waard,” aldus Arnold de Man, fractievoorzitter VVD Hoeksche Waard.