Hoeksche Waards college voortvarend aan de slag

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 2 januari 2019 zijn de nieuwe wethouders benoemd en beëdigd. Het voltallige college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard bestaat uit burgemeester P.A.C.M. (Peter) van der Velden, wethouder P. (Paul) Boogaard (CDA), wethouder J.H. (Joanne) Blaak-van de Lagemaat (CDA), wethouder H. (Harry) van Waveren (Lokalen Hoeksche Waard), wethouder P.J. (Piet) van Leenen (SGP) en wethouder H.E. (Huibert) Steen (ChristenUnie). Op dinsdag 8 januari heeft het college de portefeuilleverdeling, de volgorde van vervanging en de verdeling van de dorpen/buurtschappen voor de bestuursperiode 2019-2022 vastgesteld. Deze ziet er als volgt uit:

Portefeuille burgemeester P.A.C.M. van der Velden

·         Openbare orde en veiligheid

·         Handhaving

·         Samenwerking andere overheden

·         P&O

·         Bestuur en integriteit

Portefeuille wethouder P. Boogaard (CDA)

·         1e locoburgemeester

·         Gebiedsmarketing

·         Communicatie

·         Economie en werkgelegenheid

·         Natuur en landbouw

·         Recreatie en toerisme

·         Dorpsgericht werken

·         Duurzaamheid in relatie tot gebiedsontwikkeling

·         Dienstverlening en ICT (extern)

·         Sport

·         Coördinerend portefeuillehouder project doelgroepenvervoer

·         Contactwethouder voor:

-          Mijnsheerenland (inclusief Stougjesdijk-Greup), Krooswijk, Brabersweg, Maasdijk en Reedijk)

-          Oud-Beijerland (inclusief Zinkweg en Vuurbaken)

-          Westmaas (inclusief Westdijk en Zwanegat)

Portefeuille wethouder J.H. Blaak-van de Lagemaat (CDA)

·         4e locoburgemeester

·         Jeugd en jeugdzorg

·         Leerlingenvervoer en leerplicht

·         Volksgezondheid

·         Eenzaamheidsbestrijding

·         Maatschappelijke ondersteuning

·         Senioren

·         Mensen met een beperking

·         Welzijn en inclusieve samenleving

·         Contactwethouder voor:

-          Goudswaard (inclusief Oudendijk en Nieuwendijk)

-          Piershil (inclusief Oosthoek)

-          Strijen (inclusief Mariapolder, Strijensas, Mookhoek, Oudendijk, De Klem, Malta, Keizersdijk en Steenplaats)

Portefeuille wethouder H. van Waveren (Lokalen Hoeksche Waard)

·         3e locoburgemeester

·         Mobiliteit en infrastructuur

·         Verkeer en vervoer (inclusief wegen)

·         Openbaar vervoer

·         Parkeerbeleid

·         Harmonisatie, belastingen en subsidies

·         Cultuur en erfgoed

·         ICT (intern)

·         Dienstverlening interne organisatie/backoffice

·         Contactwethouder voor:

-          Heinenoord (inclusief Goidschalxoord en Blaaksedijk)

-          Klaaswaal (inclusief Bommelskous, De Hutten en Oudesluis)

-          Numansdorp (inclusief Schuring en Middelsluis)

Portefeuille wethouder P.J. van Leenen (SGP

·         2e locoburgemeester

·         Volkshuisvesting en wonen

·         Ruimtelijke ordening en ontwikkeling

·         Beheer en onderhoud openbaar gebied

·         Nutsvoorzieningen

·         Monumenten en archeologie

·         Milieu, klimaatadaptie en duurzaamheid

·         Afvalbeleid

·         Dierenwelzijn

·         Financiën

·         Belastingen, heffingen en retributies

·         Grond en gebouwen

·         Contactwethouder voor:

-          ’s-Gravendeel (inclusief De Wacht en Schenkeldijk)

-          Maasdam (inclusief Sint Anthoniepolder en Cillaarshoek)

-          Puttershoek (inclusief Kuipersveer)

Portefeuille wethouder H.E. Steen (ChristenUnie)

·         5e locoburgemeester

·         Participatiewet en sociale zekerheid

·         Onderwijs: onderwijsbeleid, onderwijshuisvesting, voor- en naschoolse opvang

·         Armoedebestrijding

·         Duurzaamheid voor inwoners

·         Contactwethouder voor:

-          Nieuw-Beijerland (inclusief Zuidzijde en Brakelsveer)

-          Zuid-Beijerland (inclusief Schenkeldijk, Hitserse Kade en Zwartsluisje)

-          Tiengemeten

Onderlinge vervanging collegeleden

·         Burgemeester Van der Velden en wethouder Boogaard zijn elkaars vaste vervangers

·         Wethouder Blaak-van de Lagemaat en wethouder Steen zijn elkaars vaste vervangers

·         Wethouder Van Leenen en wethouder Van Waveren zijn elkaars vaste vervangers.