Overeenkomst Ontwikkeling Stougjesdijk-Oost

Gemeente Oud-Beijerland en zeven marktpartijen – BPD Ontwikkeling, AM, Syntrus Achmea, Roosdom Tijhuis, Ballast Nedam Development, Van der Vorm Vastgoed en Adriaan van Erk – hebben een hoofdlijnenakkoord getekend voor de ontwikkeling van Stougjesdijk-Oost. Hierin is opgenomen dat betrokken partijen de komende periode verder aan de slag gaan met de ontwikkeling van dit gebied. Het is de bedoeling dat Stougjesdijk-Oost de komende jaren ontwikkeld wordt tot een nieuw woongebied met ongeveer 1.500 tot 2.000 woningen, waarbij het landschap verweven wordt met het nieuwe woongebied.

De gebiedsvisie voor de Stougjesdijk-Oost is gericht op het ontwikkelen van een groene leefomgeving met een streekeigen karakter. De wijk moet een onderscheidend, landelijk woonmilieu krijgen als overgangsgebied tussen het dorp en het landelijk gebied. In de plannen voor de Stougjesdijk-Oost is gelet op een balans tussen wonen, recreëren, natuur en cultuurhistorische elementen. Door het creëren van afwisselende woonvormen voor diverse doelgroepen, gelegen in een natuurlijke omgeving, ontstaat een intiem woongebied met verschillende buurtjes. De hoofdstructuur bevat verder ook een gebiedsontsluiting, hoofdfietspaden en recreatieve ontmoetingsplekken.

Wethouder Piet van Leenen is enthousiast: “Dat we samen met de marktpartijen tot deze overeenkomst zijn gekomen is een mooie stap. Stougjesdijk-Oost moet een unieke plek worden voor verschillende doelgroepen, waar voldoende ruimte is om aantrekkelijk te wonen en te recreëren in het groen. Uitgangspunt is dat bij de verdere planvorming afstemming is met de omgeving en de toekomstige bewoners”.

Gebiedsvisie

De gemeenteraad van Oud-Beijerland stemde begin december in met de gebiedsvisie voor de Stougjesdijk-Oost, waardoor een vervolg gegeven kan worden aan de verdere planontwikkeling. In de gebiedsvisie zijn de uitgangspunten en de visie op de ruimtelijke kwaliteit (gebouwen, buitenruimte en infrastructuur) van de Stougjesdijk-Oost verder uitgewerkt en vastgelegd. Met de ondertekening van de hoofdlijnenovereenkomst hebben de gemeente en de betrokken marktpartijen de verdere samenwerking bekrachtigd.

Verdere planontwikkeling

De gebiedsvisie en de hoofdlijnen overeenkomst vormen de opmaat naar het verdere vervolg: een stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan, anterieure overeenkomst en bestemmingsplan. Tijdens een informatiebijeenkomst op 20 november is de directe omgeving geïnformeerd over de plannen en was er ruimte om hierover in gesprek te gaan. Er wordt een klankbordgroep gevormd die een raadplegende rol zal vervullen bij de verdere planvorming.

Meer informatie Op de website van de gemeente Oud Beijerland www.oud-beijerland.nl is op de pagina wonen & bouwen meer informatie te vinden over de ontwikkeling van Stougjesdijk-Oost.