Gemeenten in Zuid-Holland Zuid luiden de noodklok om tekorten jeugdhulp

De 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid luiden bij het Rijk de noodklok over de toenemende kosten en de ontoereikende rijksbijdragen voor jeugdhulp. Vanwege de toegenomen vraag naar jeugdhulp hebben de
gemeenten vanaf 2015 tot nu toe al 17,5 miljoen euro extra geïnvesteerd. Alleen al in 2018 wordt er 11,6 miljoen euro meer geïnvesteerd. In een brandbrief aan minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) doen de gemeenten een dringende oproep te komen met maatregelen die de nijpende financiële tekorten in
de regio Zuid-Holland Zuid verlichten.
“De grens is voor ons inmiddels ruim overschreden”, stelt Jolanda de Witte, regionaal portefeuillehouder Jeugd ZHZ. ” De vraag naar jeugdhulp neemt toe. Die toenemende vraag is in onze ogen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor rijk en gemeenten. Het is voor ons onverteerbaar dat onze gemeenten structureel geld moeten bijpassen om aan de toegenomen vraag en zwaarte van jeugdhulp te kunnen voldoen en het Rijk ons geen extra bijdrage geeft.”
In de regio Zuid-Holland Zuid – een gebied van 488.000 inwoners – werken 17 gemeenten vergaand samen voor de inkoop, organisatie en transformatie van jeugdhulp. In de afgelopen jaren zijn er in Zuid-Holland Zuid meer jeugdigen  voor minder geld geholpen. De Witte: “Wij pakken als gemeenten ruimschoot onze verantwoordelijkheid. We verlenen circa 14.000 jeugdigen hulp in onze regio en willen dat geen enkel kind tussen de wal en het schip valt. Daarom zetten wij extra geld in bovenop het macrobudget en kiezen we bewust voor investeren in preventie en vroeg signalering, ondanks de druk op specialistische zorg. We zijn ervan overtuigd dat we daar op termijn positieve effecten van zien.
Met jeugdhulpaanbieders en de lokale organisaties kijken we hoe het geld nog beter ingezet kan worden om alle groepen te helpen, maar aan onze kant is de rek er echt uit.”

Extra wrang is dat de regio geen aanspraak maakt op de landelijk ingestelde stroppenpot van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten vanwege de gehanteerde definities, maar hier wel aan moet meebetalen. De stroppenpot is
bedoeld voor gemeenten met grote tekorten. De Witte: ” Dat voelt als de wereld op zijn kop.”

Verder heeft het Rijk afgelopen jaren alleen al voor Zuid-Holland Zuid 56,1 miljoen euro bezuinigd en blijkt uit de media dat het Ministerie van VWS in 2016 1,8 miljard euro en in 2017 zelfs 2,5 miljard euro op de begroting heeft
overgehouden. Dus geld tekort kan het probleem niet zijn, zo stelt De Witte.

Er loopt nog een onderzoek van de VNG naar de toegenomen vraag en kosten van jeugdhulp. De regio Zuid-Holland Zuid werkt graag aan dat onderzoek mee, maar wil er niet op wachten. De Witte: “De tijd van pappen en nathouden is nu echt voorbij. Wij manen de minister om actie. Wij hebben als gemeenten al het mogelijke gedaan. Wij verwachten van de minister een antwoord dat eraan bijdraagt dat er in onze regio geen enkel kind tussen wal en het schip valt en gemeenten voldoende financiën voor de jeugdhulp ontvangen.”