Waarom voor PvdA Hoeksche Waard kiezen?

Omroep Hoeksche Waard vroeg aan elke deelnemende partij aan de gemeenteraadsverkiezing hun speerpunten op schrift te stellen. Hieronder vindt u de bijdrage van de Partij van de Arbeid.


De PvdA streeft naar een sociale en welvarende gemeente Hoeksche WaardMet grote inzet en enthousiasme wil de PvdA de komende jaren bijdragen aan het vorm en inhoud geven aan de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. De uitdagingen waar inwoners, politiek en bestuur voor staan zijn groot. Het is een behoorlijke klusom vijf gemeenten (14 dorpen en talrijke buurtschappen) tot één geheel te smeden.

Piet Westdijk

De Hoeksche Waard grenst aan het zuidelijke deel van de Randstad, het economische hart van Nederland. Dat bepaalt voor een belangrijk deel de mogelijkheden van de nieuwe gemeente van ruim 86.000 inwoners. De grootste uitdaging van de eerste raadsperiode is het ontwikkelen van één Hoeksche Waards perspectief, een samenhangende en inspirerende visie op talrijke beleidsterreinen.

In de visie van de PvdA heeft iedereen recht op een zeker, eerlijk en rechtvaardig bestaan. De PvdA staat voor het zeker zijn van: sociale cohesie, werkgelegenheid, sociale zekerheid, voldoende en toegankelijke voorzieningen, met behoud en ontwikkeling van natuur en landschap. Solidariteit tussen (kans)arm en (kans)rijk, tussen jong en oud staat daarbij centraal. Zwakke groepen en belangen worden beschermd. Kortom de PvdA staat voor een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving en het zeker zijn van leefbare dorpen.

De PvdA omarmt de uitgangspunten voor het nationaal landschap, zoals die staan omschreven in de Nota Ruime. De Hoeksche Waard is één en ondeelbaar. Elke ontwikkeling is gebaseerd op de erkenning van en het respect voor de landschappelijke waarden (openheid, rust, ruimte, groen en water) en de culturele identiteit van het gebied, waar mensen wonen, werken en recreëren.

Het predicaat nationaal landschap – dat tot dusver door alle gemeenten in de Hoeksche Waard is omarmd en wordt gerespecteerd – biedt een effectieve bescherming tegen ongewenste ontwikkelingen, maar ook talrijke kansen en mogelijkheden voor een dynamische ontwikkeling die het gebied leefbaar houdt, en instrumenten voor de versterking van de landschappelijke kwaliteiten.

Standpunten van de PvdA

• Werk geeft zelfrespect en zelfvertrouwen, het brengt zelfstandigheid mee en is de aanjager van integratie en participatie. ‘Voor iedereen een baan’ vinden wij een topprioriteit.

• De nieuwe gemeente Hoeksche Waard heeft als opdracht om de afstand tussen bestuur en inwoners te verkleinen.

• Voor de PvdA is de leefbaarheid en het daarmee onlosmakelijk verbonden voorzieningenniveau een speerpunt van beleid.

• De PvdA staat voor een sociaal beleid dat armoede uitbant. Wij streven naar een betere benutting van de bestaande regelingen die dat mogelijk maakt.

• De WMO is er voor iedereen en zal ruimhartig worden toegepast. Wij zullen regelmatig evalueren of dit ook daadwerkelijk gebeurt.

• We pleiten voor een blijvend aanbod voor beschutte werkplekken voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

• De PvdA pleit voor een gemeentelijke garantie dat er geen wachtlijsten in de jeugdhulpverlening ontstaan.

• Biologische landbouw in het kader van biodiversiteit en duurzaamheid moet worden gestimuleerd.

• Kinderen hebben het recht om zoveel mogelijk in de eigen buurt naar school te gaan. Dit geldt ook voor de voor en naschoolse voorzieningen.

• Het aantal en het type te bouwen woningen wordt bepaald door de eigen behoefte van de inwoners en de noodzaak om de gevolgen van de vergrijzing tegen te gaan en voorzieningen in stand te houden.

• Ingrijpende verbetering van het openbaar vervoer, van de N217 en de verbindingen in en met de Hoeksche waard zijn essentieel.

• De PvdA is voor het creëren van een uitnodigend vestigingsklimaat voor bedrijven en het ondersteunen bij de werving en huisvesting van personeel voor banen die mede als gevolg van de vergrijzing vrijkomen.

• Bij de harmonisatie van de gemeentelijke tarieven moet de gemeente Hoeksche Waard uitgaan van zo gunstig mogelijke tarieven waarbij voorzieningen en voornemens gehandhaafd en uitgevoerd kunnen worden.

• De PvdA wil bijdragen aan versterking van verenigingen en initiatieven van bewoners stimuleren.

• De bibliotheek dient voor iedereen bereikbaar te zijn.

Tekst: Piet Westdijk