Tarieven afvalstoffenheffing 2019 vastgesteld

Het bestuur van de RAD Hoeksche Waard heeft de tarieven afvalstoffenheffing voor het komend jaar vastgesteld. In de tarieven is voor het eerst sinds jaren een verhoging opgenomen. Het gemiddelde tarief voor een huishouden komt uit op een bedrag van € 193 per jaar. Met dit tarief blijven de inwoners van de Hoeksche Waard minder betalen dan het landelijke gemiddelde.

Komend jaar betalen inwoners van de Hoeksche Waard per huisaansluiting € 128,50 voor het basistarief. De tarieven voor het aanbieden van restafval worden voor 2019 afhankelijk van het type inzamelmiddel: € 7,50 voor een 240 liter, € 5,- voor een 140 liter en € 1,25 voor een toegang tot een ondergrondse restafvalcontainer. Voor het aanbieden van GFT, papier en PMD worden geen kosten in rekening gebracht. Het gemiddelde tarief komt daarmee uit op een bedrag van € 193 per jaar voor een huishouden. Het gemiddelde tarief afvalstoffenheffing in Nederland in 2017 is volgens het onderzoeksbureau Coelo € 253 per aansluiting voor een (meerpersoons)huishouden. Met een gemiddeld tarief van € 193 blijven de inwoners van de Hoeksche Waard dus minder betalen dan het landelijke gemiddelde.

Afname restafval
De invoering van ‘Goed Scheiden Loont’ in 2016 heeft gezorgd voor een enorme afname van de hoeveelheid restafval. Hierdoor wordt aan verbrandingskosten jaarlijks € 550.000 minder uitgegeven. Het streven is om de hoeveelheid restafval, nu nog 127 kilo per inwoner, terug te brengen tot minder dan 100 kilo per persoon. Uit recente sorteeranalyses blijkt het grootste deel van het restafval nog prima gescheiden te kunnen worden aangeboden.

Oorzaken aanpassen tarieven
Ondanks dat de RAD minder restafval ophaalt stijgen de kosten. In de afgelopen jaren heeft het bestuur van de RAD ervoor gekozen de tarieven laag te houden door een deel van haar vermogen terug te geven aan de bewoners. Dit ‘reservepotje’ is nu vrijwel geheel verbruikt. Oorzaak voor het aanpassen van de tarieven naar een kostendekkend niveau is een combinatie van factoren, de extra heffing afvalstoffenbelasting, de keldering van de marktprijzen voor oud papier en karton en de afzetproblemen rond het recyclen van kunststoffen.

Afvalstoffenbelasting 2019
In het belastingplan 2019 is voorgesteld het belastingtarief op het storten en verbranden van restafval met 138% te verhogen naar een bedrag van € 31,39 per ton. Ten opzichte van 2018 zorgt deze belastingmaatregel van het kabinet voor een extra kostenpost van € 7 per aansluiting.

Marktprijzen oud-papier en karton
Als gevolg van importbeperkingen in China zijn de marktprijzen van oud-papier en karton vanaf eind 2017 gekelderd met ruim € 40 per ton. Deze daling zorgt voor een lagere opbrengst in de regio van € 250.000 in 2018. Gezien de huidige marktontwikkelingen verwacht de RAD ook in 2019 geen verbetering van de opbrengsten. Ondanks de keldering, levert de gescheiden inzameling van oud-papier levert nog altijd geld op.

Verpakkingen (PMD)
Ook de markt voor kunststoffen heeft last van afzetproblemen. Enerzijds door een sterke toename van de hoeveelheid gescheiden ingezamelde stromen, anderzijds door verhoogde aandacht voor de kwaliteit van de gesorteerde te recyclen kunststoffen bij de verwerkers. Dit zorgt voor een lagere opbrengst.