Minder mensen met een bijstandsuitkering in de Hoeksche Waard

Langdurige werkzoekenden met een bijstandsuitkering starten steeds vaker met een baan of een opleiding. Van alle bijstandsgerechtigden die in de eerste helft van 2018 aan het werk gingen ontving meer dan de helft langer dan 1 jaar een bijstandsuitkering. Sinds de oprichting van WIHW in 2016 is extra geïnvesteerd in langdurig werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. WIHW ziet dat mensen zich hierdoor ontwikkelen en vaker uitstromen naar werk.

Aantal uitkeringen met 4% gedaald

Voor het eerst sinds 2014 is het aantal bijstandsuitkeringen in de Hoeksche Waard aan het dalen. Eind april ontvingen nog 871 huishoudens in de Hoeksche Waard een bijstandsuitkering. Eind augustus stond de teller op 837 bijstandsuitkeringen; een daling van 4%. Dit blijkt uit de cijfers van WIHW t/m augustus 2018.

Investeren in langdurig werkzoekenden loont

Het zijn steeds vaker ook de langdurig werklozen die weer aan de slag gaan. In de eerste helft van 2018 bestond de uitstroom naar werk voor 40% uit mensen die langer dan 2 jaar een bijstandsuitkering ontvingen. Dit is een uitgesproken stijging: in 2017 was dit aandeel nog 30% en in 2015 8%.

Deze werkzoekenden gaan vaker aan het werk door werkgevers die langdurig werklozen een kans geven, door de gunstige arbeidsmarkt en door door persoonlijke aandacht van WIHW. Tegelijkertijd neemt onder andere door vergrijzing en de komst van statushouders de ondersteuningsbehoefte van bijstandsgerechtigden toe. Het blijft daardoor nodig om te investeren in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Van part-time naar full-time

WIHW stimuleert bijstandsgerechtigden om met een part-time baan actief te werken aan hun terugkeer op de arbeidsmarkt. Voor velen van hen is dit een directe opstap om de uitkering volledig achter zich te laten. De afgelopen drie jaar wist ruim een kwart van alle bijstandsgerechtigden met een part-time baan hun werkervaring om te zetten naar een volledige baan.

Werkleerbedrijf

Net als vorig jaar hebben de medewerkers van het werkleerbedrijf een hogere omzet verwezenlijkt dan verwacht. Net als vorig jaar hoeven de gemeenten daardoor minder bij te dragen dan vooraf berekend is.

 Gebruik schulddienstverlening

Eind augustus ontvingen 311 mensen schulddienstverlening, waarvan 230 een vorm van budgetbeheer. Er is een duidelijke toename in de complexiteit van schuldensituaties, met onder meer een grotere behoefte aan nazorg na uitstroom uit het traject.

Regelingen goed vindbaar

Voor mensen die hulp nodig hebben om rond te komen verwacht WIHW haar doelstelling te behalen voor de inzet van het budget voor minimaregelingen. Voorbeelden hiervan zijn de collectieve zorgverzekering, bijdrage voor hoge zorgkosten en de meedoenregeling voor kinderen. Mensen die een aanvraag indienen ontvangen op korte termijn een beslissing. Een aanvrager weet gemiddeld binnen 2½ week waar hij aan toe is. De landelijke maximale beslistermijn op een aanvraag is 8 weken.