Twijfel over juistheid massaal doden van ganzen

De Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks en SP hebben grote twijfels over de juistheid van het massaal doden van Canadese ganzen en kolganzen in Zuid-Holland. Het zijn beschermde vogels en bovendien hebben Provinciale Staten daarover geen advies kunnen geven.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben ontheffingen verleend om Canadese ganzen en kolganzen in deze provincie te doden. In de media is vernomen dat de populatie Canadese ganzen terugbracht wordt tot 0. Dit staat niet vermeld in het nu geldende faunabeheerplan en alleen op basis daarvan mogen maatregelen getroffen worden  De provincie wil de kolganzen terugbrengen tot bijna 0, namelijk 200. Ganzen zijn beschermde vogels op grond van landelijke en internationale wetgeving. Er is dus een wettelijke verplichting om de ganzen te beschermen en beide soorten gunstig in stand te houden.

De Partij voor de Dieren, de PvdA, GroenLinks en SP in Zuid-Holland zijn geschrokken over de berichten in de media. In vragen aan Gedeputeerde Staten stellen zij dat het alleen onder strenge voorwaarden en in overeenstemming met een geldig faunabeheerplan is toegestaan om Canadese ganzen en kolganzen te doden. De provincie heeft in haar eigen regels bepaald dat ook op provinciaal niveau de gunstige staat van instandhouding van de populatie ganzen gewaarborgd moet blijven.

Volgens de vier partijen kan bij een populatieomvang van nul voor Canadese ganzen en slechts 200 voor kolganzen nooit sprake zijn van een ‘gunstige staat van instandhouding’, zoals vastgelegd in het Faunabeheerplan 2015 – 2020. Derhalve hebben de partijen twijfels of de provincie wel bevoegd om die soort in Zuid-Holland terug te brengen tot nul. En 200 kolganzen is te weinig voor een gezonde populatie, vooral omdat dit aantal genetisch te beperkt is.

Ook willen zij weten of de provincie aan andere oplossingen heeft gedacht om de schade te verminderen, bijvoorbeeld door het inzetten van de vos, die  een natuurlijke vijand is van de gans of door het aanpassen van de leefomgeving van de ganzen. Zij merken verder op dat volgens het Faunabeheerplan de populatie Canadese ganzen in Zuid-Holland stabiel is en het aantal kolganzen hier gering is. Zij vragen zich daarom af hoe groot de schade is die beide ganzensoorten de afgelopen vier jaar hebben veroorzaakt en hoe veel er zijn afgeschoten.

Tenslotte vragen de vier partijen aan Gedeputeerde Staten waarom zij het desondanks een gerechtvaardigde en duurzame oplossing vinden de populatie Canadese ganzen terug te brengen tot 0 en het aantal kolganzen tot 200, mede in relatie tot dierenwelzijn. Gedeputeerde Staten hebben geen gewijzigd faunabeheerplan voor advies aan Provinciale Staten voorgelegd of op andere wijze Provinciale Staten hierover actief geïnformeerd. Die hebben daardoor niet hun mening kunnen geven over het voornemen van de provincie om de stand van de Canadese gans terug te brengen tot 0.