Zonder vergroening geen vitale Hoeksche Waard

De Hoeksche Waard publiceert haar eerste economische monitor. Een verzameling van statistische gegevens over de arbeidsmarkt, de economische structuur en de ontwikkeling van de economie. Daaruit komt naar voren dat de Hoeksche Waard beschikt over een economische structuur die past bij een sub urbane regio onder de rook van een grootstedelijke regio als Rotterdam/Rijnmond.

ACHTERBLIJVENDE GROEI
In de Hoeksche Waard is een kleine, open economie met veel uitgaande pendel en weinig werkloosheid. Er is veel werkgelegenheid in industrie, bouw en groothandel, maar de banengroei bleef vorig jaar achter bij het landelijk gemiddelde. Dat was met name het geval bij bestaande bedrijven in de handel, logistiek, horeca en zakelijke diensten. Ondanks de achterblijvende banengroei zijn er ook veel openstaande vacatures en is er een toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Het vooruitzicht is dat er een dalend beschikbaar arbeidsaanbod en daardoor een sterk oplopende spanning op de arbeidsmarkt zal zijn.

ECONOMISCHE AGENDA
‘De reden waarom wij een economisch onderzoek hebben laten uitvoeren is, omdat wij het nieuwe college een vliegende start willen geven met goede adviezen en suggesties voor kansrijke projecten’, licht Jan Waaijer, regionaal portefeuillehouder van de economische agenda toe. ‘Dat doen we onder andere door middel van het opstellen van een economische agenda. En daar hebben we data voor nodig; om goed te kunnen bepalen welk economisch beleid het meeste bijdraagt aan de vitaliteit van de Hoeksche Waard. Om doelen concreet te kunnen maken en ook om te kunnen meten of het ingezette beleid uiteindelijk iets oplevert.’

VERGRIJZING
Uit de monitor komt ook een belangrijke opgave in relatie tot de arbeidsmarkt prominent naar voren. Tot 2030 zal de beroepsbevolking als gevolg van de vergrijzing dalen. ‘Als we daar geen actie op ondernemen zal het aantal onvervulde vacatures fors toenemen!’, zegt Waaijer. ‘De economische agenda zal dan ook voor een belangrijk deel gaan over maatregelen die we kunnen nemen om de spanning op de arbeidsmarkt, die zich op meerdere plaatsen voordoet in Nederland, tegen te gaan.’

SAMENWERKING MBO-ONDERWIJS
spanning op de arbeidsmarkt manifesteert zich nu al bij moeilijk vervulbare vacatures, zoals werk in zorg, onderwijs, ICT en technische beroepen. Steven Corijn, voorzitter van het OHW: ‘Het zijn heel herkenbare cijfers. Het bevestigt wat wij de laatste jaren steeds vaker horen van onze leden. Gelukkig zijn wij als OHW samen met gemeenten in gesprek met verschillende partijen uit het MBO-onderwijs om te zien of we een sterkere koppeling en samenwerking kunnen realiseren tussen werkgevers en de onderwijsinstellingen in en buiten de Hoeksche Waard. We hebben wat dat betreft al concrete acties in gang gezet met het ROC Da Vinci College in Dordrecht. ‘

MEER ARBEIDSKRACHTEN NAAR DE HOEKSCHE WAARD
Ook de zorgsector staat, net als in de rest van Nederland, voor een grote uitdaging in het vinden van voldoende personeel. In de Hoeksche Waard zien we dat versterkt terug doordat hier de beroepsbevolking gaat krimpen en tegelijk het aantal 75 plussers verdubbelt. ‘We zijn hierover in gesprek met de grotere werkgevers in de zorgsector op het eiland’, vertelt Waaijer. ‘Zij werken aan een langere termijn strategische personeelsplanning en kijken daarbij onder andere ook naar personeel uit het buitenland. Hoe dan ook moeten we er voor zorgen dat we meer arbeidskrachten naar de Hoeksche Waard trekken. Hetzij in de vorm van inkomende pendel die dagelijks heen en weer reist, maar liever nog door instroom van jongere huishoudens die zich hier vestigen en hier komen werken. Zonder die instroom wordt het zeer lastig om krapte op de arbeidsmarkt te voorkomen. Daarmee komen we vanuit de economische agenda tot eenzelfde conclusie als de woonvisie die we vorig jaar hebben opgesteld: zonder vergroening wordt het een vrijwel onmogelijke opgave om de Hoeksche Waard vitaal te houden.’
De economische monitor is te vinden op: www.sohw.org