Strijen sluit 2017 af met positief financieel resultaat

Vorige week heeft de Strijense gemeenteraad de jaarrekening van 2017 vastgesteld. Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van 840.000 euro.

Dit resultaat is tot stand gekomen door zowel positieve als negatieve afwijkingen op de begroting. Positief zijn onder andere de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen die lager uitvielen dan geraamd. Anderzijds ontving de gemeente minder geld vanwege het achterblijven bij de planning van woningbouw, hetgeen een drukkend effect had op het resultaat.

Uiteraard is het financiële resultaat van belang, maar nog belangrijker is wat er in 2017 is bereikt.

Het college heeft eerder al met genoegen geconstateerd dat veel zaken uit het collegeprogramma 2014-2018 zijn gerealiseerd of in voorbereiding zijn. Enkele wapenfeiten waarop het college met tevredenheid terugkijkt, zijn;

  • de voorbereidingen voor de herinrichting van de Kaai, waarmee het centrum van Strijen aantrekkelijker wordt;
  • medio 2017 is gestart met de voorbereiding van de rioolvervanging van het resterende gedeelte van de Oranjewijk. Met de rioolvervanging wordt ook de overige infrastructuur vervangen, waarbij de Julianastraat ‘duurzaam veilig’ wordt ingericht;
  • in 2017 zijn de mogelijkheden voor woningbouw op de voormalige schoollocatie ‘het Spui’ nader onderzocht, waarbij in samenwerking met omwonenden is gewerkt aan een stedenbouwkundige opzet voor de locatie;
  • Strijensas heeft in 2017 weer meer recreanten getrokken door vooral de inspanningen van de initiatiefnemers aldaar, die gezamenlijk een recreatieve kaart van de omgeving hebben gemaakt en verspreid;
  • het Maatregelenplan Duurzaamheid – en met name de subsidie op isolerende maatregelen – bleek ook in 2017 nog erg succesvol;
  • de voorbereidingen om het sporthalcomplex aan te passen (functioneel en esthetisch), waarbij aandacht is voor duurzaamheid, zijn gestart.

Bron: Hoeksch Nieuws