Natuurorganisaties stappen naar rechter vanwege afschot smienten

Natuurorganisaties stappen naar rechter vanwege afschot smienten

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) heeft samen met 18 lokale natuurorganisaties, waaronder
Hoekschewaards Landschap, beroep aangetekend bij de rechtbank vanwege de toestemming van de provincie
Zuid-Holland voor het afschieten van smienten. Het gaat niet goed met de populatie smienten en is het dus
onverantwoord om smienten af te schieten ter bestrijding van landbouwschade. Ook vinden de
natuurorganisaties dat onvoldoende is onderbouwd dat door het verjagen van smienten door afschot er
daadwerkelijk minder schade optreedt.

Afschot risico voor populatie

De smient is een eendensoort die in ons land overwintert. In de Hoeksche Waard te zien in vele plassen en
sloten, vooral in het Oudeland van Strijen, waar ook de bijgaande foto is genomen. Smienten eten dan met name
gras en dit kan, wanneer het gras aan het eind van de winter al begint te groeien, schade voor de landbouw
opleveren. De provincie wil die schade tegengaan door toestemming te geven om de smienten door middel van
afschot van landbouwpercelen te verjagen. Volgens de natuurorganisaties is die toestemming in strijd met de
wet, omdat de smientenpopulatie er niet goed voor staat en afschot voor een nog verdere verslechtering kan
zorgen. Bovendien blijkt uit de gegevens over afschot en schade van de afgelopen jaren dat meer afschot niet
per se tot minder schade leidt. Volgens de NMZH, HWL en de andere natuurorganisatie zou er veel serieuzer
gekeken moeten worden naar alternatieven voor afschot om schade verminderen.

Lees meer op website van de milieufederatie