Extra investering voor jeugdhulp nodig

Het Algemeen Bestuur van de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid stelt de gemeenteraden voor om 4,7 miljoen euro extra vrij te maken voor jeugdhulp. Dit is het gevolg van de toegenomen vraag naar jeugdhulp. Tegelijkertijd vindt het AB het onverteerbaar dat deze extra kosten voortdurend op de gemeenten blijven rusten. Het AB dringt er nogmaals bij het Rijk op aan het macrobudget aan te passen.  

Uit de eerste bestuursrapportage van de Service Organisatie Jeugd ZHZ blijkt dat naast de eerdere toegezegde extra middelen nog eens 4,7 miljoen euro extra nodig is. Tot en met 2018 hebben de 17 gemeenten gezamenlijk al zo’n 17 miljoen euro extra geïnvesteerd in de jeugdhulp en het eind lijkt nog niet in zicht. “De grens is inmiddels ruim overschreden”, stelt Jolanda de Witte, coördinerend portefeuillehouder Jeugd ZHZ. “We hebben als gemeenten ook rekening te houden met andere opgaven waarvoor investeringen nodig zijn.” 

Stijgende vraag naar jeugdhulp

Met het Meerjarenperspectief Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2018-2022 dat eind vorig jaar is vastgesteld, hebben de gemeenten plannen gemaakt om de jeugdhulp effectiever en sneller in te zetten. Er wordt hard gewerkt aan meer inzet op preventie en de transformatie. Dit effect is zo kort na de vaststelling van het meerjarenperspectief nog niet zichtbaar. Daarbij komt dat er sprake is van een toegenomen vraag naar jeugdhulp. Dat blijkt niet alleen in onze regio het geval te zijn, maar is een landelijk beeld.

Kinderen krijgen zorg die noodzakelijk is

Jolanda de Witte: “Wij hebben als gemeenten de opdracht ervoor te zorgen dat elk kind de hulp krijgt die noodzakelijk is.”

Om toch alle kinderen van de nodige zorg te voorzien stelt het Algemeen Bestuur aan de 17 gemeenteraden voor meer geld vrij te maken. Extra wrang is dat de regiogemeenten ondanks forse tekorten in het jeugddomein, geen aanspraak kan maken op de landelijk ingestelde stroppenpot door de gehanteerde definities en ingebouwde drempel, maar wel moet meebetalen. De stroppenpot is bedoeld voor gemeenten met grote tekorten. Het Rijk draagt daar voor de ene helft aan bij, de andere helft moet opgebracht worden door de gemeenten vanuit solidariteit.

Nader onderzoek

Met de VNG is afgesproken dat er nader onderzoek komt naar de toegenomen vraag en de kosten van de jeugdhulp. Portefeuillehouder Jolanda de Witte: “Aan een dergelijk onderzoek werken wij graag mee!. Wij zijn ook van mening dat zo’n onderzoek niet vrijblijvend kan zijn en gaan er vanuit dat het bijdraagt aan voldoende macrobudget voor de jeugdhulp.”

 

Foto: Inge Kinnet