Onderzoek naar integrale visie Polder Buitenzomerlanden

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Binnenmaas vraagt de gemeenteraad om geld beschikbaar te stellen voor het laten opstellen van een integrale visie voor de polder Buitenzomerlanden.
 
Aanleiding
Er spelen verschillende ontwikkelingen in de polder Buitenzomerlanden, gelegen aan weerszijden van de Heinenoordtunnel. Allereerst zijn er vijf windmolens gepland. Naar aanleiding van die plannen is afgesproken dat er twee natuurcompensatieplannen uitgevoerd worden. Ook moeten er –door de aanleg van een onderhoudsweg voor deze windmolens– bijna 800 bomen gecompenseerd worden. Daarnaast worden er verkenningen uitgevoerd voor mogelijke ontwikkelingen met zonne-energie en spelen er enkele particuliere initiatieven. Tot slot is er in 2015 en 2016 vanuit de Hoeksche Waardenmakerij gesproken met ondernemers en belanghebbenden in de buurt over een eventuele recreatieve invulling van het gebied. Deze gesprekken zijn destijds gestopt om de ontwikkelingen van de windmolens af te wachten.
 
De opdracht
Het college heeft behoefte aan een integrale visie voor dit gebied. Daarnaast wil het college er graag een impuls aan geven door er op het gebied van recreatie en natuur in te investeren. Uit een quickscan van bureau Urban Synergy is naar voren gekomen dat er gedacht kan worden aan wat men noemt een “energiehub” in combinatie met recreatieve natuur. Naar aanleiding daarvan vraagt het college de raad om de € 150.000,- die vanuit de ontwikkeling van het windpark als fondsbijdrage ten goede is gekomen aan de gemeente, beschikbaar te stellen voor de polder Buitenzomerlanden.
 
Hoe nu verder?
Wanneer de raad instemt met het verzoek van het college, krijgt het bureau Urban Synergy opdracht om de visie voor de polder Buitenzomerlanden verder vorm te gaan geven. Tijdens dit proces worden de belanghebbenden  in het gebied en mogelijke initiatiefnemers verder betrokken.
 
Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met projectleider Esther van Munster van het team Beleid & Ontwikkeling via telefoonnummer 14 078 of via esther.van.munster@binnenmaas.nl.