Nieuwe regels omtrent PFOA (C8) houdende grond.

In een groot deel van de regio Zuid-Holland Zuid zit PFOA (C8) in de bodem. Dat bevestigde een grootschalig regionaal bodemonderzoek dat begin juni werd gepubliceerd. Inmiddels zijn ook de nieuwe regels bekend, die voorschrijven hoe met licht PFOA-houdende grond om te gaan. Ze gaan gelden in de hele regio Zuid-Holland Zuid.

Nieuwe handreiking

Sinds november 2017 gelden speciale regels rondom PFOA-houdende grond voor iedereen die werkt met grond in de omgeving Dordrecht. Vanaf nu zijn deze regels iets aangepast en gelden ze voor de hele regio Zuid-Holland Zuid. De regels staan in een herziene handreiking. Voor verreweg de meeste grond is hergebruik binnen de aangegeven regels in de regio mogelijk. In vrijwel alle gevallen is bodemonderzoek vooraf verplicht. Vervoer van grond was en blijft gewoon toegestaan. Als dit binnen de regels gebeurt, is dit veilig. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) houdt hier in opdracht van de gemeenten nauw toezicht op.

Voor grond met iets hogere waarden aan PFOA – meer dan 10 microgram per kilo – biedt de handreiking nog  geen oplossing. Voor deze grond wordt aan de hand van nog lopend onderzoek naar een oplossing gezocht.

Zorgvuldig gebruik van grond

Het goed opvolgen van de speciale regels is van groot belang. In Nederland is het uitgangspunt dat je grond niet verder mag verontreinigen door er ‘viezere’ grond toe te passen. In dit geval betekent het: als je grond elders brengt, moet het gehalte PFOA in deze grond gelijk of lager zijn dan de gehalten op de plek waar je het brengt. Zo blijven de gehalten laag blijven waar ze laag zijn en worden ze niet hoger waar ze al wat hoger zijn.

Voor wie gelden de regels?

OZHZ heeft de handreiking verstuurd aan een groot aantal adviesbureaus, aannemers, projectontwikkelaars en grondbanken waarvan bekend is dat die in bovengenoemd gebied werken.

Particulieren kunnen in principe kleine hoeveelheden grond direct wegbrengen. Dit kan bij de gebruikelijke locaties, zoals bij de gemeentewerf of milieustraat. Dit kunt u navragen bij uw gemeente. Grotere hoeveelheden grond die per container of vrachtwagen worden afgevoerd, mogen niet naar de milieustraat. Deze grond wordt via de transporteur bij een grondbank ingeleverd.

Meer informatie

Wilt u meer weten over PFOA in de bodem? Bekijk dan het eerdere bericht over het bodemonderzoek.

NB: Bovenvermelde toepassingsregels voor grond met PFOA gelden bovenop het reguliere hergebruiksbeleid voor grond met zware metalen, PAK, minerale olie etc. Voor de regio Zuid-Holland Zuid zijn die vastgelegd in de Nota bodembeheer ZHZ (2010).

 
Vragen en antwoorden

Hoe om te gaan met grond?

 • Ik ga in mijn tuin werken en heb straks grond over. Wat moet ik doen?
  Als particulier kunt u in principe kleine hoeveelheden grond direct met uw auto of karretje naar de gemeentewerf of milieustraat brengen. Waar dit precies kan, wisselt per gemeente. Dit kun u zelf navragen. U hoeft geen verder onderzoek te doen of maatregelen te nemen.
  Let wel: dit geldt alleen voor niet-bedrijfsmatig aangevoerde grond, dus niet per container of vrachtwagen bijvoorbeeld. Heeft u grotere hoeveelheden grond, dan is de transporteur die u inschakelt degene die de regels kent en deze moet volgen.
 • Is het veilig om grond te verplaatsen en elders toe te passen?
  Ja, daarvoor zijn speciale regels opgesteld. In Nederland is het uitgangspunt dat je grond niet verder mag verontreinigen door er ‘viezere’ grond toe te passen. In dit geval betekent het: als je grond elders brengt, moet het gehalte PFOA in deze grond gelijk of lager zijn dan de gehalten op de plek waar je het brengt. Door zorgvuldig om te gaan met PFOA-houdende grond, zorgen we ervoor dat de gehalten laagt blijven waar ze laag waren en niet hoger worden waar ze al wat hoger zijn. OZHZ houdt hier in opdracht van de gemeenten nauw toezicht op.
 • Ik heb bedrijfsmatig te maken met grondwerk. Wat moet ik doen?
  In principe kunt u gewoon uw bouwproject starten en werken met grond. U mag dit ook gewoon vervoeren. U bent wel verplicht zich te houden aan de regels die staan in de handreiking.
  Let wel: als sprake is van sterk verontreinigde grond bijvoorbeeld met zware metalen of PAK’s kan het helaas wel moeilijker zijn om een grondverwerker/reiniger te vinden. Houdt u hier vooraf rekening mee.
 • Moet ik om grond te kunnen toepassen altijd bodemonderzoek op PFOA uitvoeren?
  Ja, om grond te kunnen toepassen moet er binnen de regio Zuid-Holland Zuid vooralsnog altijd onderzoek op PFOA worden uitgevoerd. Naar verwachting geldt dit ook voor grond uit Zuid-Holland Zuid die buiten de regio wordt toegepast.
  Bodemonderzoek is een speciale maatregel voor grond die mogelijk PFOA-houdend is. Hiervoor is gekozen omdat er voor veel deelgebieden van de regio nog onvoldoende bekend is over de precieze bodemkwaliteit. Er kan dus ook nog geen goede bodemkwaliteitskaart worden gemaakt, die de bodemkwaliteit met voldoende betrouwbaarheid kan voorspellen.
  Als er voldoende gegevens over de bodemkwaliteit bekend zijn, wordt er alsnog een bodemkwaliteitskaart opgesteld. Waarschijnlijk zal er dan in veel gevallen geen noodzaak meer zijn voor het uitvoeren van bodemonderzoek op PFOA. Tot het zover is, kunnen naar verwachting al voor een paar deelgebieden onderzoeksvrijstellingen worden gegeven als hier voldoende gegevens over zijn. Deze onderzoeksvrijstellingen zullen via onze website te vinden zijn.
 • Geldt de handreiking in alle gemeenten in de regio Zuid-Holland ZUid?
  De handreiking is bedoeld voor de hele regio. Bijna alle gemeenten in de regio hebben inmiddels ingestemd. De gemeente Gorinchem is alleen nog in overleg hierover en verwacht binnenkort een reactie te geven.

Meer informatie

Bron: Hoeksch Nieuws