HW Lansdschap heeft wensen voor de verkiezingsprogramma’s

Als de 1e Kamer op 10 juli instemt met de herindeling staat niets meer de vorming van één gemeente Hoeksche
Waard in de weg en zullen op 21 november gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Met het oog daarop
heeft HWL alle gemeentebesturen en politieke partijen een brief geschreven met ideeën om op te nemen in de
verkiezingsprogramma’s en het uiteindelijke coalitie akkoord.

Plattelandsecoloog
Eén van de wensen van HWL is een plattelandsecoloog, een onafhankelijk adviseur de gemeente van advies
voorzien om de ecologie in de Hoeksche Waard te bewaken en te verbeteren. ,,HWL werkt graag samen met
deze ecoloog en biedt hiervoor haar uitgebreide kennis van de lokale flora en fauna aan’’, De plattelandsecoloog
zou volgens HWL ook een rol kunnen spelen bij het vinden van een goede balans tussen recreëren, natuur en
economie.

Biodiversiteit
Ook zou er in de ogen van HWL een vast budget voor de aanleg en beheer van natuur moeten komen. HWL wil verder dat inheemse planten en biodiversiteit centraal staan bij de aanleg en het beheer van groen. ,,Inheemse planten zijn minder vaak ziek en beter afgestemd op ons klimaat.’’


Zonneparken

HWL wil ook dat de nieuwe gemeente Hoeksche Waard goed nadenkt over het maaibeheer van dijken en bermen en gaat overwegen om nieuwe landschapselementen aan te leggen. Verder pleit HWL voor één Hoeksche Waards plan op het gebied van duurzame energie. ,,Na de windmolens worden er nu regelmatig plannen ingediend bij gemeenten in de Hoeksche Waard voor zonneparken. Dit zijn ruimtelijke ontwikkelingen van een dermate schaal dat zij een grote impact hebben op het landschap. ’HWL wil dat zonne-energie eerst op daken wordt gestimuleerd en dat er daarna pas zonneparken komen. Dit kan door gebieden binnen de Hoeksche Waard aan te wijzen waar grootschalige zonneparken en windparken niet ontwikkeld mogen worden omdat op die locaties het landschap te kwetsbaar is.’’ aldus de werkgroep milieu en planologie van HWL, die natuurlijk hoopt dat veel van de aangedragen ideeën worden overgenomen in de verkiezingsprogramma’s. (foto:HWL)