Voorzichtige samenwerking NBSVV en SV Piershil

HOEKSCHE WAARD – In de afgelopen tijd was er aardig wat commotie rond een mogelijke samenwerking tussen NBSVV en SV Piershil. Na het afhaken van Goudswaardse Boys hebben de besturen van beide clubs contact met elkaar gezocht om te bespreken welke uitdagingen er waren en welke mogelijkheden werden gezien.

Begin februari is er vervolgens een overleg geweest met afvaardigingen van de seniorenteams van beide clubs om te bespreken hoe zij een eventuele samenwerking zagen. Op deze avond liepen de meningen uiteen, maar het overgrote deel van de aanwezigen zag de noodzaak voor een fusie op lange termijn. Over de weg daar naartoe verschilden de meningen.

In de afgelopen weken hebben de besturen verder gesproken met een aantal seniorenleden binnen de verenigingen. Daarbij werd duidelijk dat een deel van deze leden verwacht dat hun team volgend jaar geen probleem zal kennen qua bezetting. Dat gecombineerd met de wens om op korte termijn niet op een ander complex te willen voetballen, hebben de hoofdbesturen doen besluiten om voor volgend seizoen alleen een samenwerking op teamniveau voor te leggen aan de leden.

Dit zou betekenen dat NBSVV en SV Piershil voor volgend seizoen bij de KNVB een samenwerking aanvragen voor beide, huidige, 3e elftallen en beide Veteranenteams. Dit houdt in dat deze 4 elftallen elkaar volgend jaar kunnen aanvullen, wanneer er, tegen de verwachting van de teams in, toch een tekort aan spelers is. Verder blijven deze teams gewoon trainen en voetballen op hun eigen complex. Dus er verandert zo niets, maar wordt wel de flexibiliteit gecreëerd om elkaar, waar nodig en mogelijk, aan te vullen.

Tijdens het seizoen 2018-2019 wordt bekeken of deze samenwerking afdoende is, of dat deze verder geïntensiveerd moet worden. Ook zal seizoen 2018-2019 door de hoofdbesturen worden gebruikt om met gemeente aan de slag te gaan om te bekijken wat de mogelijkheden zijn qua faciliteiten.

Door de ervaring van de samenwerking en de mogelijke faciliteiten in kaart te brengen zullen beide hoofdbesturen dan in staat zijn om een helder, passend en gedragen stappenplan aan de leden te presenteren. Dit plan zal vanzelfsprekend worden voorgelegd aan de ledenvergaderingen van beide clubs. Mocht echter blijken dat er geen aanleiding is voor een intensievere samenwerking, dan kan worden besloten om het bij de samenwerking op teamniveau te houden.

In de laatste ledenvergadering van NBSVV was er bovendien onduidelijkheid over de inhoud van de statuten in relatie tot stemrecht van leden. Binnenkort zal een buitengewone ledenvergadering worden gehouden om deze onduidelijkheid te corrigeren.