Raadsvoorstel voor invoering Starterslening

Cromstrijen- Het college komt met een raadsvoorstel voor het invoeren van de starterslening. Aanvankelijk besloot het college om de starterslening niet in te voeren. Maar in december 2017 aanvaarde de gemeenteraad een motie waarin aan het college gevraagd werd alsnog een raadsvoorstel op te stellen voor invoering van de starterslening. En dat raadsvoorstel ligt nu klaar.

Op 13 maart vergadert de commissie Ruimtelijke en Beheerzaken en op 27 maart vergadert de gemeenteraad over dit voorstel van het college. Als zij instemmen met het voorstel, volgt de gemeente Cromstrijen de andere vier gemeenten in de Hoeksche Waard die inmiddels de starterslening al aanbieden.

Voor jonge huishoudens | Met de starterslening kunnen jonge huishoudens een aanvullende lening krijgen naast een gewone hypothecaire lening. Uiteraard volgens de geldende voorwaarden en voorschriften. Hiermee wordt hun leencapaciteit vergroot en dit maakt het makkelijker en aantrekkelijker voor ze om hun eerste huis te kopen in de gemeente Cromstrijen.

Blijverslening | Eerder besloot de gemeente Cromstrijen, net als de andere vier gemeenten, de blijverslening in te voeren. Deze lening maakt het mogelijk om het levensloopbestending maken van particuliere woningen (voor een deel) te financieren. Door het aanbieden van deze faciliteit wordt het aantrekkelijker voor  bewoners om langer in hun huidige huis te blijven wonen. Zowel de starterslening als de blijverslening zijn een uitwerking van de regionale woonvisie.

Uitwerking | Op dit moment zijn de leningen nog niet beschikbaar omdat de uitwerking nog enige tijd vraagt. Daaraan wordt momenteel gewerkt. Zodra de regelingen operationeel zijn, maakt de gemeente Cromstrijen dit bekend.