Kwaliteitsambitie voor ‘s-Gravendeel West

Het college van Binnenmaas heeft de ambities en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van ’s-Gravendeel West vastgesteld. Nu de woningmarkt in de Hoeksche waard weer aantrekt en de vraag naar woningen groeit, wil gemeente Binnenmaas in deze behoefte voorzien. Het plan is dan ook op korte termijn te starten met het ontwikkelen van een woningbouwlocatie in ’s-Gravendeel West.
 
Het gaat om een aantal aaneengesloten percelen die samen ongeveer 8,4 ha groot zijn. De percelen zijn in eigendom van drie verschillende ontwikkelaars; ABB Ontwikkeling, BPD en Stevast. De locatie ligt bij de entree van ’s-Gravendeel en is ingeklemd tussen de N217, de Maasdamseweg en de Molendijk. Het ontwikkelgebied heeft aan de ene kant een “harde” begrenzing van een bestaande woonwijk en aan de andere kant een groene landschappelijke omgeving. Deze ruimtelijke uitgangspunten vragen om een nauwkeurige gebiedsanalyse die kwalitatief hoogwaardige woningbouw mogelijk moet maken, zonder dat dit afbreuk doet aan de omgeving en mogelijke ontwikkelingen in de toekomst.
 
Landschappelijk ingepast en duurzaam
In de in 2017 vastgestelde Hoeksche Waardse Woonvisie worden voor nieuwe woningbouwontwikkelingen, zoals die in ’s‑Gravendeel West, duidelijke eisen gesteld. Bijvoorbeeld op het gebied van de inpasbaarheid in de ruimtelijke omgeving, duurzaamheid en variatie in woningvoorraad. Volgens deze nieuwe aanpak worden al aan de voorkant van het hele proces duidelijke randvoorwaarden aan de ontwikkelaars mee gegeven. Deze randvoorwaarden gaan in eerste instantie uit van de ruimtelijke kwaliteit en potentie van de locatie in plaats van de rendementsopgave centraal te stellen. Wethouder Henk van Etten is blij met deze nieuwe aanpak: “De locatie ‘s-Gravendeel West leent zich heel goed voor deze aanpak. Het SOHW heeft gevraagd of deze woningbouwlocatie als pilotproject kan dienen. Daar ben ik erg blij mee, want het gaat om een bijzondere locatie in ‘s-Gravendeel. Een goede landschappelijke inpassing en rekening houden met toekomstige eisen en ontwikkelingen is dan ook in mijn ogen heel belangrijk. De wijk moet duurzaam zijn in meerdere opzichten.”
Verwerken in stedenbouwkundig plan
Het SOHW (Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard) heeft om de aanpak uit de Woonvisie regiobreed toe te passen voor de Hoeksche Waard een kwaliteitsteam opgericht die de ruimtelijke plannen kan beoordelen en voorzien van een advies. Het kwaliteitsteam ondersteunt gemeente Binnenmaas sinds augustus 2017 bij het tot stand brengen van een document waarin de ambities en randvoorwaarden voor de woningbouwlocatie ‘s-Gravendeel West worden samengebracht en vastgelegd. Dit document is nu door het college vastgesteld. In het document is ook alvast rekening gehouden met nog vast te stellen beleid op het gebied van milieuadaptatie, duurzaamheid en inwisselbaarheid van woningen. De vastgestelde ambities en randvoorwaarden dienen als uitgangspunt voor het stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan. De projectontwikkelaars kunnen nu aan de hand van dit document opdracht geven voor de stedenbouwkundige uitwerking van het plan. Zodra er een concept stedenbouwkundig plan is, wordt dit aan de raad gepresenteerd. Ook wordt dan een informatiebijeenkomst voor omwonenden georganiseerd en een klankbordroep ingesteld.